Algemene voorwaarden

  1. Inschrijving voor een cursus geschiedt door volledige invulling van het inschrijfformulier via de website.
  2. Betaling kan uitsluitend via iDeal plaatsvinden.
  3. Indien aan het aantal deelnemers van een cursus beperkingen zijn gesteld, vindt toelating plaats in volgorde van inschrijving.
  4. U ontvangt alleen bericht als u niet kunt worden geplaatst.
  5. Geen restitutie van cursusgeld vindt plaats in geval van ziekte of verhindering van de cursist of als de cursist tussentijds stopt met de cursus. In zeer bijzondere gevallen kan het bestuur op verzoek van de cursist anders besluiten.
  6. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft het bestuur het recht hetzij vervangende docenten aan te wijzen, hetzij bepaalde cursussen te verlengen, hetzij aanvullende lessen op andere uren/dagen te beleggen. Indien een cursus om organisatorische redenen geen doorgang kan vinden, zal restitutie van cursusgeld plaatsvinden naar evenredigheid van het aantal vervallen lesuren.
  7. Bij overschrijding van het aantal inschrijvingen behoudt het bestuur zich het recht voor een tweede cursus in te lassen. Deze cursus kan door een andere docent en op een ander tijdstip worden gegeven.
  8. Indien één week voor aanvang van een cursus het aantal ingeschreven deelnemers beneden het door ons vooraf bepaalde minimum blijft, behoudt het bestuur zich het recht voor de betreffende cursus te annuleren. In dat geval verplicht het bestuur zich tenminste 5 dagen voor de aanvangsdatum van de cursus hiervan mededeling aan de cursist te doen.
  9. Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor tijdens cursussen zoekgeraakte en/of verdwenen eigendommen en/of door derden aangerichte schade.  
  10. De Volksuniversiteit Delft behandelt uw gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U vindt ons complete privacyreglement op de website in het menu algemeen.